Ucelená definícia konceptu trvalo udržateľného rozvoja bola po prvýkrát zadefinovaná v správe Valného zhromaždenia OSN z roku 1987 „Naša spoločná budúcnosť“. Podľa tejto správy ide o rozvoj, ktorý umožňuje napĺňať potreby súčasných generácií bez toho, aby ohrozoval budúce generácie v napĺňaní svojich vlastných potrieb.

Postup v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (ďalej len „TUR“) z celosvetového hľadiska zastrešuje OSN, hlavne cez aktivity svojej Komisie pre TUR a cez organizovanie svetových summitov a konferencií o TUR. EÚ i vláda SR považuje TUR za základný princíp rozvoja spoločnosti. EÚ zdôrazňuje a potvrdzuje dôležitosť TUR v Lisabonskej zmluve a v mnohých strategických dokumentoch, medzi nimi aj v kľúčovej Stratégii Európa 2020. Tá svojím zameraním na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast plne rešpektuje ekonomický, environmentálny aj sociálny rozmer TUR. Stálou výzvou pre Slovensko je premietať princípy TUR do každodenného života, posudzovať všetky plánované i realizované aktivity prostredníctvom kritérií TUR a vyhodnocovať smerovanie k trvalej udržateľnosti pomocou súboru merateľných ukazovateľov TUR.